Thông báo: VESOONLINE chính thức có mặt tại CH Play và Apple Store. Xin cảm ơn!

Góp Vốn Mua Vé Power 6/55 - Bao 8 - 24/10/2019

8A
Bỏ chọn x
95%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091207xxxx 10% 28,000đ
2 090229xxxx 5% 14,000đ
3 083883xxxx 5% 14,000đ
4 090261xxxx 5% 14,000đ
5 098469xxxx 5% 14,000đ
6 097913xxxx 35% 98,000đ
7 091206xxxx 5% 14,000đ
8 090458xxxx 5% 14,000đ
9 094239xxxx 5% 14,000đ
10 093279xxxx 10% 28,000đ
11 093424xxxx 5% 14,000đ
Tổng cộng 95% 266,000đ
8B
Bỏ chọn x
40%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091207xxxx 10% 28,000đ
2 090229xxxx 5% 14,000đ
3 083883xxxx 5% 14,000đ
4 090261xxxx 5% 14,000đ
5 097913xxxx 15% 42,000đ
Tổng cộng 40% 112,000đ
8C
Bỏ chọn x
45%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091207xxxx 10% 28,000đ
2 090229xxxx 5% 14,000đ
3 083883xxxx 5% 14,000đ
4 090261xxxx 5% 14,000đ
5 097913xxxx 10% 28,000đ
6 090458xxxx 5% 14,000đ
7 039375xxxx 5% 14,000đ
Tổng cộng 45% 126,000đ
8D
Bỏ chọn x
50%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091207xxxx 10% 28,000đ
2 090229xxxx 5% 14,000đ
3 083883xxxx 5% 14,000đ
4 090261xxxx 5% 14,000đ
5 035868xxxx 5% 14,000đ
6 082642xxxx 5% 14,000đ
7 093424xxxx 15% 42,000đ
Tổng cộng 50% 140,000đ
8E
Bỏ chọn x
50%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091207xxxx 10% 28,000đ
2 090229xxxx 5% 14,000đ
3 083883xxxx 5% 14,000đ
4 079711xxxx 10% 28,000đ
5 090261xxxx 5% 14,000đ
6 082642xxxx 5% 14,000đ
7 039375xxxx 10% 28,000đ
Tổng cộng 50% 140,000đ

Góp Vốn Mua Vé Mega 6/45 - Bao 8 - 25/10/2019

8A
Bỏ chọn x
0%
8B
Bỏ chọn x
0%
8C
Bỏ chọn x
0%

Góp Vốn Mua Vé Mega 6/45 - Bao 9 - 25/10/2019

9A
Bỏ chọn x
0%
9B
Bỏ chọn x
0%