JACKPOT POWER 6/55 ĐÃ 170 TỶ BẠN ĐÃ MUA VÉ HÔM NAY CHƯA

Góp Vốn Mua Vé Mega 6/45 - Bao 7 - 03/06/2020

7A
Bỏ chọn x
100.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 091393**** 40% 28,000đ
3 039640**** 5% 3,500đ
4 094267**** 5% 3,500đ
5 091207**** 5% 3,500đ
6 093616**** 10% 7,000đ
7 083883**** 5% 3,500đ
8 039305**** 10% 7,000đ
Tổng cộng 100% 70,000đ
7B
Bỏ chọn x
100.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 091393**** 40% 28,000đ
3 039640**** 5% 3,500đ
4 094267**** 5% 3,500đ
5 091207**** 5% 3,500đ
6 093616**** 10% 7,000đ
7 083883**** 5% 3,500đ
8 039305**** 10% 7,000đ
Tổng cộng 100% 70,000đ
7C
Bỏ chọn x
100.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 091393**** 40% 28,000đ
3 039640**** 5% 3,500đ
4 094267**** 5% 3,500đ
5 091207**** 5% 3,500đ
6 093616**** 10% 7,000đ
7 083883**** 5% 3,500đ
8 039305**** 10% 7,000đ
Tổng cộng 100% 70,000đ
7D
Bỏ chọn x
80.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 039640**** 5% 3,500đ
3 094267**** 5% 3,500đ
4 091207**** 5% 3,500đ
5 093616**** 10% 7,000đ
6 083883**** 5% 3,500đ
7 039305**** 10% 7,000đ
8 091770**** 20% 14,000đ
Tổng cộng 80% 56,000đ
7E
Bỏ chọn x
100.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 091393**** 40% 28,000đ
3 039640**** 5% 3,500đ
4 094267**** 5% 3,500đ
5 091207**** 5% 3,500đ
6 093616**** 5% 3,500đ
7 037493**** 5% 3,500đ
8 083883**** 5% 3,500đ
9 039305**** 10% 7,000đ
Tổng cộng 100% 70,000đ
7F
Bỏ chọn x
100.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 091393**** 40% 28,000đ
3 039640**** 5% 3,500đ
4 094267**** 5% 3,500đ
5 091207**** 5% 3,500đ
6 093616**** 10% 7,000đ
7 037493**** 5% 3,500đ
8 083883**** 5% 3,500đ
9 039305**** 5% 3,500đ
Tổng cộng 100% 70,000đ
7G
Bỏ chọn x
90.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 039640**** 5% 3,500đ
3 094267**** 5% 3,500đ
4 091207**** 5% 3,500đ
5 093616**** 10% 7,000đ
6 037493**** 5% 3,500đ
7 083883**** 5% 3,500đ
8 039305**** 10% 7,000đ
9 091438**** 5% 3,500đ
10 091770**** 20% 14,000đ
Tổng cộng 90% 63,000đ
7H
Bỏ chọn x
80.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 039640**** 5% 3,500đ
3 094267**** 5% 3,500đ
4 093616**** 10% 7,000đ
5 083883**** 5% 3,500đ
6 039305**** 10% 7,000đ
7 093858**** 10% 7,000đ
8 091770**** 15% 10,500đ
Tổng cộng 80% 56,000đ
7I
Bỏ chọn x
90.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 039640**** 5% 3,500đ
3 094267**** 5% 3,500đ
4 093616**** 10% 7,000đ
5 091988**** 30% 21,000đ
6 083883**** 5% 3,500đ
7 039305**** 10% 7,000đ
8 091438**** 5% 3,500đ
Tổng cộng 90% 63,000đ
7J
Bỏ chọn x
65.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 039640**** 5% 3,500đ
3 094267**** 5% 3,500đ
4 093616**** 10% 7,000đ
5 083883**** 5% 3,500đ
6 039305**** 10% 7,000đ
7 091438**** 5% 3,500đ
8 035584**** 5% 3,500đ
Tổng cộng 65% 45,500đ
7K
Bỏ chọn x
60.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 039640**** 5% 3,500đ
3 094267**** 5% 3,500đ
4 093616**** 10% 7,000đ
5 083883**** 5% 3,500đ
6 039305**** 10% 7,000đ
7 035584**** 5% 3,500đ
Tổng cộng 60% 42,000đ
7L
Bỏ chọn x
100.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 14,000đ
2 091393**** 40% 28,000đ
3 094267**** 5% 3,500đ
4 091207**** 5% 3,500đ
5 093616**** 10% 7,000đ
6 083883**** 5% 3,500đ
7 090732**** 10% 7,000đ
8 039305**** 5% 3,500đ
Tổng cộng 100% 70,000đ

Góp Vốn Mua Vé Mega 6/45 - Bao 8 - 03/06/2020

8A
Bỏ chọn x
30.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 56,000đ
2 093616**** 10% 28,000đ
Tổng cộng 30% 84,000đ
8B
Bỏ chọn x
30.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 56,000đ
2 093616**** 10% 28,000đ
Tổng cộng 30% 84,000đ
8C
Bỏ chọn x
70.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 56,000đ
2 091393**** 20% 56,000đ
3 093616**** 10% 28,000đ
4 096414**** 10% 28,000đ
5 039305**** 10% 28,000đ
Tổng cộng 70% 196,000đ
8D
Bỏ chọn x
30.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 56,000đ
2 093616**** 10% 28,000đ
Tổng cộng 30% 84,000đ
8E
Bỏ chọn x
40.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 56,000đ
2 093616**** 10% 28,000đ
3 096414**** 10% 28,000đ
Tổng cộng 40% 112,000đ
8F
Bỏ chọn x
60.0%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 091324**** 20% 56,000đ
2 091393**** 20% 56,000đ
3 093616**** 10% 28,000đ
4 039305**** 10% 28,000đ
Tổng cộng 60% 168,000đ